Pomysł powstania Stowarzyszenia „Błękitna Fala” zrodził się na początku kwietnia 2013 r. – podczas protestu rodziców w Urzędzie Gminy Darłowo w obronie Zespołu Szkół Nr 3 w Dąbkach. Pomysł ten zrodził się spontanicznie: jako rezultat rozmów i dyskusji ludzi wrażliwych, rozumiejących innych, czujących potrzebę wspierania i pomocy – po prostu ludzi wspaniałych i gorących serc.

Stowarzyszenie uznało, że jego szczególną misją będzie bezinteresowna pomoc na rzecz dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej  im. Ratowników Morskich i Gimnazjum Nr 3 im. Ratowników Morskich w Dąbkach. Te wartości i cele działania sprawiły, że do Stowarzyszenia przystąpili m.in. nauczyciele i rodzice tej placówki, jak również mieszkańcy gminy Darłowo, dla których los tej Szkoły nie jest obcy i którzy zaoferowali swoją bezinteresowną pomoc.

Stowarzyszenie „Błękitna Fala” zostało zarejestrowane 29 lipca 2013 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000471531 i zrzesza 34 członków.

Celem Stowarzyszenia jest:

–   pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek i przyborów szkolnych;

– organizowanie i wspieranie finansowania wycieczek szkolnych i wypoczynku dzieci i  młodzieży;

– fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej;

–  finansowanie nagród innych form motywacji w procesie edukacyjnym, itp.

Stowarzyszenie pragnie działać w sposób konkretny, możliwie szybko i efektywnie odpowiadać na zapotrzebowanie społeczne, zawsze służyć pomocną dłonią. Obietnice i pustosłowie zawsze będą Stowarzyszeniu obce. Nie zamierzamy też krytykować innych (ludzi, stowarzyszeń, związków czy organizacji), którzy swoją aktywność społeczną ograniczają do deklaracji i obietnic. Nie zajmujemy się polityką. Stowarzyszenie nie jest biznesowe. Członkowie Stowarzyszenia są to ludzie niezwykle pracowici, o wielkim potencjale twórczym, ludzie bardzo ambitni, konsekwentnie realizujący podjęte zamierzenia.

Stowarzyszenie pragnie zorganizować różnego rodzaju imprezy i wycieczki  dla dzieci i młodzieży Szkół w Dąbkach. Mamy nadzieję, że planowane nasze imprezy zyskają Państwa uznanie. Jednakże te przedsięwzięcia zależą nie tylko od aktywności członków Stowarzyszenia, lecz także od posiadanych środków finansowych. Dlatego też wdzięczni będziemy wszystkim ofiarodawcom za wsparcie finansowe naszego Stowarzyszenia.

 

 Nasze drzwi są szeroko otwarte!

 

Do współpracy zapraszamy ludzi wielkich serc, wrażliwych na problemy społeczne, ludzi uczciwych i szlachetnych. Zapraszamy wszystkich rodziców i mieszkańców gminy Darłowo, dla których los dzieci i młodzieży Szkół w DĄBKACH jest bliski.

 

 

Prezes Stowarzyszenia

Agnieszka Czupajło

Statut Stowarzyszenia

„BŁĘKITNA FALA”

 

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie „BŁĘKITNA FALA” zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz. U. 2003, Nr 96, poz. 873, art. 4) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „BŁĘKITNA FALA”.

 

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Dąbki.

 

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polski ze szczególnym uwzględnieniem  województwa zachodniopomorskiego.

 

§ 4

Stowarzyszenie jest apolityczne w ramach realizacji celów statutowych, nie będzie wspierać partii politycznych ani działać w ich strukturach.

 

§ 5

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw                                 z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 6

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

 

§ 8

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby nie będące jego członkami.
 3. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz angażować wolontariuszy.

 

§ 9

Stowarzyszenie używa własnych symboli i pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Kształt symboli i pieczęci określa Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność informacyjno – promocyjną, kulturalną, naukową, turystyczną, dydaktyczną oraz sportową.

 

 

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 11

 1. Głównym celem Stowarzyszenia „BŁĘKITNA FALA” jest wspieranie oraz promocja działań kulturalnych, sportowych, naukowo – dydaktycznych, społecznych oraz oświatowych
  a w szczególności działalność pożytku publicznego, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, Nr 96, poz. 873, art. 4), w zakresie

a)      nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

b)      podnoszenie jakości kształcenia;

c)      promocja celów Stowarzyszenia poprzez rozpowszechnianie jego założeń statutowych;

d)      działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

e)      działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

f)        pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

g)      działalność charytatywna i dobroczynna;

h)      ochrona, promocja zdrowia i pomocy społecznej;

i)        wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

j)        ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

k)      porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;

l)        ratownictwo i ochrona ludności;

m)    promocja i organizacja wolontariatu;

n)      działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

 • o)      wypoczynek dzieci i młodzieży;

p)      wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki oraz ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

q)      turystyka i krajoznawstwo;

r)        pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywieniowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

s)      działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

t)        działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

u)      działalności wspomagającej upowszechnianie kultu religijnego.

 

§ 12

Stowarzyszenie „BŁĘKITNA FALA” realizuje swoje cele w szczególności poprzez następujące swoje działania:

a)      pomoc w zdobywaniu funduszy na remont i modernizację szkół;

b)      dofinansowanie remontów i modernizacji szkół;

c)      pomoc w finansowaniu pomocy dydaktycznych, książek i przyborów szkolnych;

d)      organizowanie i wspieranie finansowania wycieczek szkolnych i wypoczynku dzieci i młodzieży;

e)      fundowanie stypendiów naukowych i socjalnych dla uczniów pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej;

f)        finansowanie nagród i innych form motywacji w procesie edukacyjnym;

g)      programowanie i realizację wspólnej polityki gospodarczej i społecznej;

h)      nawiązywanie współpracy partnerskiej z organizacjami i stowarzyszeniami państw Unii Europejskiej;

i)        organizowanie szkoleń naukowych, warsztatów twórczych oraz wspomagających rozwój jednostki uczestniczącej w zajęciach;

j)        organizowanie imprez kulturalnych i sportowych, spotkań edukacyjnych;

k)      organizowanie różnego rodzaju warsztatów;

l)        organizowanie i branie udziału w spotkaniach, seminariach, konferencjach i prelekcjach
z udziałem trzech sektorów: władz, środowiska biznesu i sektora pozarządowego, o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;

m)    propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji;

n)      współpracę ze środowiskami nauki, oświaty, techniki i kultury oraz instytucjami społecznymi
w kraju i za granicą;

 • o)      uczestnictwo w projektach i programach unijnych i innych, w tym zagranicznych;

p)      uczestnictwo w zamówieniach publicznych;

q)      dążenie do ulepszenia warunków pracy osobom niepełnosprawnym;

r)        prowadzenie konsultacji i poradnictwa;

s)      i inne działania zgodne z założeniami Statutu pozwalające osiągnąć cele Stowarzyszenia.

 

§ 13

 1. Stowarzyszenie, realizując cele zawarte w § 11, prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.

 

§ 14

 1. Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi.
 2. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

 

§ 15

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia

 

§ 16

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.

 

§ 17

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch  miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

 

§ 18

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)       biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia;

b)      korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;

c)       udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

d)      zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

§ 19

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)       brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów;

b)      uczestniczenia w walnych zebraniach członków;

c)       przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

d)      regularnego opłacania składek;

e)      podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.

 

§ 20

1.  Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2.               Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 1. 3.    Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 21

 1. 1.  Członkostwo w Stowarzyszeniu może ustać na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu;
  2.  wykluczenia przez Zarząd:

– z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwanaście miesięcy;

– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień
i uchwał władz Stowarzyszenia;

– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia;

– na pisemny wniosek co najmniej pięciu członków Stowarzyszenia;

c.    utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

 1. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały na piśmie. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 

§  22

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”;
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwane dalej „Zarządem”;
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 23

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym większością głosów.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§ 24

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

§ 25

 1. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów o ile Walne Zebranie Członków nie zadecyduje o wyborze w głosowaniu tajnym. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

 

 

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

 

§ 26

1. Walne Zgromadzenie jest najważniejszą władzą Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie Członków mogą być:

a)       zwyczajne;

b)      nadzwyczajne.

O terminie  Zwyczajnego  i   Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenie   wraz  z  proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie na co najmniej 14 dni przed terminem obrad.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane minimum raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

a)       z inicjatywy Zarządu;

b)      na wniosek Komisji Rewizyjnej;

c)       na pisemny wniosek co najmniej 10 członków.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku.
4. Robocze Walne Zgromadzenie jest organizowane zgodnie z regulaminem prac Zarządu.
5. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków są podejmowane
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ponad 1/2 ogólnej liczby członków, chyba że zapisy niniejszego statutu stanowią inaczej.

5.1. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Zarządu.
6. Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej ponad ½ ogólnej liczby członków.

7. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zgromadzenie następuje w drugim terminie (nie później niż 7 dni po terminie pierwszym) a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.

8. Walne Zgromadzenie Członków:

a)       ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia;

b)      rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

c)       decyduje w sprawie udzielenia absolutorium Zarządu;

d)      wybiera i odwołuje Zarząd i Komisje Rewizyjną;

e)      uchwala zmiany w statucie Stowarzyszenia;

f)         zatwierdza regulaminy Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

g)      podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku;

h)       rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu;

i)         uchwala budżet;

j)         rozpatruje wnioski i postulaty zgłoszone przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.

 

Zarząd Stowarzyszenia

§ 27

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem.

2. Zarząd składa się z 3 do 6 osób, w tym co najmniej Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza. Zarząd wybierany jest na Walnym Zgromadzeniu.

3.Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
3 członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.

5. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

6. Stowarzyszenie reprezentuje łącznie dwóch członków Zarządu: Prezes Zarządu z Wiceprezesem Zarządu bądź Prezes Zarządu z członkiem Zarządu.

7. Sekretarz organizuje pracę Zarządu i pilnuje realizacji przyjętych zadań oraz prowadzi dokumentację posiedzeń Zarządu.

8. Członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez Prezesa oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i Zarządu oraz regulaminów.

10. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.

11. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

a)       realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zgromadzenia;

b)      uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej;

c)       przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu;

d)      zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych;

e)      podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego Stowarzyszenia;

f)         ustalania wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia.

12. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu, tj. Prezesa Zarządu z Wiceprezesem Zarządu bądź Prezesa Zarządu z członkiem Zarządu.

13.  W przypadku powołania Biura Stowarzyszenia, Zarząd wybiera jego Dyrektora.

13.1 Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 28

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 osób.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Komisji Rewizyjnej.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani nie mogą to być osoby będące z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Na członka Komisji Rewizyjnej nie może być także powołana osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

4. Członkowie Komisji mają prawo:

a)       uczestniczyć w zebraniu Zarządu z głosem doradczym;

b)      wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.

6. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m.in.:

a)       kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;

b)      przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia;

c)       składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu;

d)      składania wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa

 

§ 29

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 1. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego
  z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, Nr 96, poz. 873, art. 4).
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
  3. dotacje, subwencje, lokaty,
  4. wpływy z tytułu zleconej przez organy oraz jednostki administracji rządowej
   i samorządowej,
  5. z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
  6. i inne wpływy.
 3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie Stowarzyszenia i w kasie Stowarzyszenia.
 4. Wysokość składek ustalana jest przez Zarząd i może być rokrocznie podwyższana nie więcej niż o 30%.
 5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 6. W toku prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają
w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą   członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

§ 30

 1. Dla realizacji celów statutowych i realizacji inwestycji służących tym celom, w tym nabywania nieruchomości, Stowarzyszenie może zaciągać pożyczki i kredyty na podstawie uchwały Zarządu.
 2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 200,00 zł. upoważnieni są Prezes Zarządu z Wiceprezesem. Zobowiązania do kwoty 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) mogą zaciągać jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
 3. Do składania oświadczeń woli nie powodujących zaciągania zobowiązań majątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa.

 

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 

§ 31

 1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
  1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
  2. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenia powołuje Komisję Likwidacyjną
   a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom powstania Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązań.
  3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zgromadzenia następuje w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.

 

Status Stowarzyszenia został uchwalony na posiedzeniu założycielskim w dniu 07 czerwca 2013 r.